Our team

MANAGEMENT

TIMUR TURLOV
«Фридом Финанс» ИК Director
SERGEY GRISHIN
Генеральный директор
YEGOR ROMANYUK
«Фридом Финанс» АҚ Вице - президенті
ROMAN MINIKEYEV
YEVGENIY LER
RENAT TUKANOV
TUSUP NUKENOV
ALMAS KIZATOV
YERKANAT ABENI
KULYASH ZHUSUPOVA
SAKEN USSER
HEADS OF REGIONAL BRANCHES

VALENTINA MAKAZHANOVA
RUSTEM KAKENOV
BAURZHAN MUKHAMBETOV
ALBINA ASHIKBAYEVA
ZAIRA ABDULLAYEVA
AKLBEK SMAILOV
MARKHABBAT AKHANOVA
RUSLAN GILIZITDINOV
SULTAN UTELBAYEV
NATALYA KORNIYENKO
SHOKAN MUSTAFIN
ALMA TOKHTIYEVA
INVESTMENT CONSULTANTS