7555
Қазақстанның ұялы операторларынан
қоңырау шалу тегін
Шот ашу

Fixed Income USD АИПҚ

Валюталық жинақтарға арналған шешім

Валютадағы нысаналы кірістілік - жылына 6-8%.

2023 жылдың қорытындысы бойынша кірістілік - 6,56%

Портфель валютасы

АҚШ доллары

Портфельдің құрамы

Елдер мен ірі компаниялардың облигациялары

Дивидендтер

Тіркелген және қосымшае

Нысаналы кірістілік

Валютада 6-8%

АИПҚ дегеніміз не (бастауыш инвесторларға арналған нұсқаулық)

АИПҚ неден тұрады

АИПҚ бұл- аралық инвестициялық пай қоры. Оны басқаратын Компания үлесті (пайларды) инвесторларға сатады, ал тартылған ақшаға бағалы қағаздардың портфелін сатып алады. Алған пайда салымшылар арасында бөлінеді.

Егер әрбір бағалы қағазды жеке сатып алса, бұл портфель көптеген инвесторлар үшін қол жетімді болмайды. Бірақ пайда сатып алу арқылы Сіз қорға тиесілі барлық бағалы қағаздардың шағын бөлігіне автоматты түрде иелік етесіз.

Жай сөзбен айтқанда

АИПҚ-қа инвестиция салсаңыз

Пай сатып алып, қалғанын басқарушы компания жасайды

Акцияны өзіңіз сатып алсаңыз

Керек қағаздарды іздеп жүресіз

Көп ақша жинайсыз

Қағазға талдау жүргізесіз

Сатып аласыз

Әр мәміле үшін комиссия төлейсіз

Портфельді қадағалайсыз

Оны басқарасыз

Валюталық жинақтауға арналған шешім

Fixed Income USD

Тіркелген дивидендтер - 3%

Пайларды қайта бағалаудан түсетін кірістілік, егер нысаналы кірістілік асып кетсе, жарты жылда бір рет төленеді

""""

Кірістілік

Тіркелген пайыздар

Қосымша сыйақы - жоқ

""""

«Фридом Финанс» АҚ Басқарушы компаниясы арқылы тікелей инвестициялардың ең төмен сомасы. KASE және AIX қазақстандық биржаларында сіз бір пайды сатып ала аласыз (2023 жылы тамызда бұл ~70 мың теңге немесе $150).

Нысаналы кірістілік – 6–8%


Қорытынды сыйақы – 1%

Портфельдің параметрлері

Портфель дамыған және дамушы елдердің сенімді тәуелсіз облигацияларынан тұрады. Нысаналы кірістілік ірі компаниялардың корпоративтік облигацияларымен және ақша нарығының құралдарымен жоғарылатылады. FitchRatings шкаласы бойынша BBB деңгейіндегі портфельдегі эмитенттердің орташа өлшенген рейтингі

Портфель құрамы

Бөлігі

Мемлекеттік облигациялар

16,01%

Қаржы секторы

19,56%

Телекоммуникациялар

4,77%

Мұнай-газ секторы

35,27%

Ауыл шаруашылығы секторы

0,56%

Тамақ секторы

4,56%

Технология секторы

9.1%

Көлік секторы

5,41%

Тау-кен металлургия секторы

4,75%

01.04.2024 жағдай бойынша деректер

Скачать отчет

Пай құнының динамикасы

Доходность с начала года

Кірістілік

Инвестициялау шарттары

Басқарушы компания арқылы инвестициялау сомасы: инвестициялаудың ең төменгі сомасы бір пайдың құнына тең

Пайларды сатып алу: жарты жылда бір рет - 15 қаңтар немесе 15 шілде

Сатып алуға өтінімдерді қабылдау 10 күн бұрын басталады

Одан әрі жарналар: бір пай құнының мөлшері

KASE ашық нарығында теңгемен (Тикер: FFIN_or) және AIX нарығында АҚШ долларымен (Тикер: FFIX) пай сатып алуға болады. Салым сомасы – бір пайдың құны.

Ең аз сатып алу сомасы: бір пайдың құны

Басқарушы компанияның сыйақысы
Комиссиялық сыйақы - таза активтердің орташа жылдық құнының 1,5%-ы
Пай құнының өсімі үшін сыйақы - кірістілік нормасы жылдық 4%-дан артық болған кезде пай құнының өсуінен 10%
 

Артықшылықтары

Қол жетімді кіру

Салымдардың ең аз сомасы - KASE биржасындағы бір пайдың құны. Бұл ретте Қор 200 мың төменгі шегі бар активтерді сатып ала алады, бұл көптеген жеке инвесторлар үшін қол жетімсіз.

Жылдамдық пен ыңғайлылық

Әрбір бағалы қағазды жеке сатып алудың қажеті жоқ. Қор бәрін өзі жасайды. Нәтижесінде үнемделген уақыт және кем комиссия

Дивидендтер

Қор басқарма нәтижелеріне қарамастан тоқсанына бір рет тіркелген дивидендтер төлейді

Әртараптандыру

Жеке бағалы қағаздың орнына сіз қалыптасқан портфельдегі үлесті ала аласыз. Ондағы қаражат әр түрлі елдер мен компаниялардың облигациялары арасында бөлінеді

Сенімділік

Инвесторлардың активтері басқарушы компанияның активтерінен бөлек сақталады. Кастодиан банк: Halyk Bank. Инвестор басқарушы компания мен банктің тәуекелдерін қабылдамайды

Өтімділік

Қор KASE Қазақстан қор биржасында теңгемен және Astana International Exchange AIX биржасында АҚШ долларымен саудаланады. Салымшылар пайларды кез келген сауда күні сата алады

Fixed Income АИПҚ

Жаңалықтар

Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income»!

АО «Фридом Финанс» уведомляет о произведенной 09 июля 2021 года ежеквартальной выплате дивидендов за 2 квартал 2021 года. Выплата дивидендов была произведена согласно реестру держателей паев по состоянию на 30.06.2021 г. в национальной валюте Республики Казахстан по предоставленным ранее Управляющей компании реквизитам.

Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income»!

Управляющая компания АО «Фридом Финанс» уведомляет о внесении изменений в Правила ИПИФ «Fixed Income». Изменения касаются переименования ИПИФ «Fixed Income» на ИПИФ «Fixed Income USD».

АО «Фридом Финанс» уведомляет о произведенной 09 апреля 2021 года ежеквартальной выплате дивидендов за 1 квартал 2021 года. Выплата дивидендов была произведена согласно реестру держателей паев по состоянию на 31.03.2021 г. в национальной валюте Республики Казахстан по предоставленным ранее Управляющей компании реквизитам.

 

Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд "Fixed Income"

Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income»!

АО «Фридом Финанс» уведомляет о произведенной 10 октября 2020 года ежеквартальной выплате дивидендов за 3 квартал 2020 года. Выплата дивидендов была произведена согласно реестру держателей паев по состоянию на 30.09.2020 г. в национальной валюте Республики Казахстан по предоставленным ранее Управляющей компании реквизитам.

 

Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income»!

АО «Фридом Финанс» уведомляет о произведенной 10 июля 2020 года ежеквартальной выплате дивидендов за 2 квартал 2020 года. Выплата дивидендов была произведена согласно реестру держателей паев по состоянию на 30.06.2020 г. в национальной валюте Республики Казахстан по предоставленным ранее Управляющей компании реквизитам.

 

Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income»!

АО «Фридом Финанс» уведомляет о произведенной 10 апреля 2020 года ежеквартальной выплате дивидендов за 1 квартал 2020 года. Выплата дивидендов была произведена согласно реестру держателей паев по состоянию на 31.03.2020 г. в национальной валюте Республики Казахстан по предоставленным ранее Управляющей компании реквизитам.

 

Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income»!

АО «Фридом Финанс» доводит до вашего сведения о предстоящей ежегодной выплате дивидендов за 2019 год. В связи с этим, просим вас в срок до 16.01.2020 года предоставить Управляющей компании ваши банковские реквизиты для перечисления дивидендов. Выплата дивидендов будет производиться в национальной валюте Республики Казахстан.

В случае отсутствия у Управляющей компании ваших банковских реквизитов, Управляющая компания проведет выплату дивидендов путем реинвестирования суммы дивидендов каждому пайщику на счет ИПИФ «Fixed Income».


Управляющая компания приняла решение о проведении сплита пая ИПИФ "Fixed Income" с применением коэффициента 1 к 30. Сплит пая будет проведен 28.11.2019 г. Решение было принято Протоколом СД №11/22 от 22.11.2019)

 

13 сентября 2019 года ИПИФ "Оркен" был переименован в ИПИФ "Fixed Income"

 

Валюта пая: доллары США

  • Минимальный размер участия в Фонде: 5 000 (пять тысяч) долларов США. Последующие размеры денежных сумм, вносимых в оплату паев, составляют не менее 100 (сто) долларов США, исключением являются денежные суммы, поступившие с выплаты дивидендов по паям.
  • Выкуп паев фонда осуществляется два раза в год - 15 января и 15 июля.

 

Фонд осуществляет выплату дивидендов держателям паев ежеквартально в размере 0,75%
от стоимости чистых активов фонда на конец соответствующего квартала пропорционально
количеству паев.

  • Комиссия за администрирование и управление Фондом- 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
  • Комиссия за успех (в случае если доход свыше 4%)- 10% от прироста стоимости пая

 

Управляющая компания
АО «Фридом Финанс», лицензия: № 3.2.238/15 на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг выданная Национальным Банком Республики Казахстан 02 октября 2018 года.

 

*Информация о паях
Дата государственной регистрации выпуска паев ИПИФ "Fixed Income" – 08.09.2017, НИН KZPFN0033154

 

*Стоимость акций или паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, Перед приобретением акций или паев инвестиционного фонда, рекомендуем ознакомиться с правилами паевого инвестиционного фонд

Клиент атанып, Fixed Income USD инвестициялау

Freedom Broker-де брокерлік шот ашыңыз. 5 минут ішінде онлайн.
Инвестициялауды қалай бастау керектігі туралы нұсқаулықты электрондық поштаға жібереміз.
Талдаушылардан дербес ұсынымдар алыңыз.
Fixed Income USD пайларын сатып алыңыз.
 

Бастауға дайынсыз ба?

конфиденциалдылық саясатымен келісемін